Angela Kruk

Gates Law
3132 Avonhurst Drive
306-949-5544
kruk@gateslaw.ca